Huashan Mountain in snow

2024-01-19 14:40:22 , Source : Xinhua
./t20240119_2314567_wap.html